Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2011

niczymszejki
4961 23df
Reposted fromteskowalju teskowalju viaalmostlover almostlover
niczymszejki
7917 66a5
Reposted fromcharming charming viaalmostlover almostlover
niczymszejki
7317 5f85
Reposted from93nc709n 93nc709n viahysterie hysterie
niczymszejki
4084 b2c9 500
Reposted fromiloveyou iloveyou viahysterie hysterie
niczymszejki
5431 e3ad
Reposted fromskins skins viahysterie hysterie
niczymszejki
niczymszejki
4948 495c 500
Reposted fromatm atm viahysterie hysterie
niczymszejki
7413 f54b
Reposted fromahora ahora viaalmostlover almostlover
niczymszejki
niczymszejki
7994 1303 500
Reposted fromkatarakta katarakta viacoffeeheaven coffeeheaven
6816 9063
Reposted fromRaisins Raisins viacoffeeheaven coffeeheaven
niczymszejki
niczymszejki
4048 f7f5
Reposted fromkatanka katanka viacoffeeheaven coffeeheaven
niczymszejki

December 03 2011

niczymszejki
4483 b5c3
Reposted fromskins skins viainflamed inflamed
niczymszejki
2394 cba2
Reposted fromsummerkiss summerkiss viainflamed inflamed
niczymszejki
1547 7c47
Reposted fromsowaaa sowaaa viainflamed inflamed
5931 ae55
Reposted fromfuckblack fuckblack viainflamed inflamed

November 26 2011

niczymszejki
7182 6fcb
Reposted fromletshavesex letshavesex viaalmostlover almostlover

November 20 2011

niczymszejki
Bywa tak, że gdy dużo dajesz, a w zamian nie dostajesz tak naprawdę nic, budzisz się pewnego dnia i stwierdzasz, że jest ci bez różnicy. Że w sumie jesteś tak wyprany z uczuć, że nie masz ochoty na żadne interakcje danego typu. Z kimkolwiek.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaalmostlover almostlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl